Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł (za kolejne dziecko - 20 zł).

Na stanowisko przewodniczącej Rady Rodziców została wybrana p. Agnieszka Zawiła-Guzik, funkcję zastępcy pełni p. Paweł Kaczor.


Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in:

  • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły;
  • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, projektów, innowacji, istotnych spraw dla szkoły;
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki;
  • działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;
  • działanie na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, gromadzenie funduszy i zasad ich użytkowania;
  • wnioskowanie do dyrektora, organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach szkoły;
  • zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły;
  • określenie struktur działania ogółu rodziców.