Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.
Jego członkami są tzw. "trójki klasowe" składające się z przewodniczących klas, zastępców i skarbników.

W roku szkolnym 2022/2023 opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są:
p. Anna Kowalska-Guzik i p. Anna Szostak.

Przewodniczącą szkoły została Aleksandra Jóźwiak (kl. 8c), zastępcą - Mateusz Porębski (kl. 7a).


Do zadań Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy:

 • prezentowanie interesów społeczności uczniowskiej na Radach Pedagogicznych,
 • obrona praw uczniowskich i czuwanie nad przestrzeganiem ich obowiązków,
 • integracja uczniów poprzez naukę, zabawę i pracę,
 • organizowanie akcji i imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych,
 • czynne włączanie się w akcje charytatywne,
 • sponsorowanie nagród w konkursach szkolnych,
 • reprezentowanie szkoły.

 

Poprzez swoje działania chce:

 • pielęgnować dobre imię szkoły, kultywować i wzbogacać jej tradycje,
 • rozwijać aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły,
 • tworzyć klimat oparty na prawdzie, szacunku, zaufaniu i życzliwości,
 • swoją pracą, obowiązkowością tworzyć dla siebie i innych miejsce nauki, wypoczynku i rozwoju,
 • integrować uczniów i kształtować umiejętności ich zespołowego działania,
 • pielęgnować tradycje narodowe,
 • budować szacunek dla godności człowieka,
 • być wrażliwym na potrzeby innych,
 • uczyć się odpowiedzialności za siebie i innych,
 • umiejętnie kierować własnym słowem i działaniem.